Zásady ochrany osobních údajů

I. Provozovatel

Provozovatelem je česká obchodní společnost Herbert Czechia, s.r.o. se sídlem Žirovnická 3133/6, Záběhlice, 106 00 Praha , IČO: 10803912 , jež je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Praha, spisová značka C 348753/MSPH Městský soud v Praze . Herbert Czechia s.r.o. si vás dovoluje v tomto dokumentu informovat o zpracování osobních údajů, které provádí.

Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@herbertsirupy.cz, případně na adrese našeho sídla Žirovnická 3133/6, Záběhlice, 106 00 Praha . Na vaše dotazy a žádosti zašleme odpověď do třiceti dnů.

Nestanovili jsme pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčili zástupce pro plnění povinností , jelikož nám tato povinnost ze zákona nevyplývá.

II. Zpracování osobních údajů osob v obchodních vztazích

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu rodné jméno a příjmení členů statutárních orgánů právnických osob nebo fyzických osob – podnikatelů, se kterými uzavírá různé druhy smluv v rámci obchodních vztahů. Jde především o dodavatele surovin, služeb a odběratelů výrobků Herbert Czechia s.r.o. Uvedené osobní údaje Herbert Czechia s.r.o. zpracovává, neboť je to nezbytné, aby mohla smlouvy účinně uzavřít a plnit je. Kdyby dotčené osoby Herbert Czechia s.r.o. tyto údaje neposkytly, Herbert Czechia s.r.o. by s nimi nemohla platně uzavírat smlouvy.

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává uvedené údaje na základě článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a příslušnou národní legislativou.

Souhlas subjektu údajů pro toto zpracování se nevyžaduje, protože ke zpracovávání údajů dochází za účelem uzavírání smluv a plnění smluvních závazků ze strany Herbert Czechia s.r.o.

Doba zpracování osobních údajů

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává takto získané osobní údaje po celou dobu, dokud to je nezbytné pro účely, aby byla smlouva platná a účinná a k plnění svých smluvních povinností.

Příjemce osobních údajů – zprostředkovatel

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává osobní údaje zprostředkovatelem, který mu poskytuje služby správy e-shopu. Zprostředkovatel je právnickou osobou založenou podle práva Slovenské republiky a vztah mezi ním a Herbert Czechia s.r.o. je upraven smlouvou uzavřenou podle článku 28 odst. 3 GDPR.

III. Zpracování osobních údajů spotřebitelů

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu rodné jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa o osobách, které se zaregistrují jako zákazníci na stránce www.herbertsirupy.cz a/nebo si od Herbert Czechia s.r.o. objednají zboží. Uvedené osobní údaje Herbert Czechia s.r.o. zpracovává, neboť je to nezbytné, aby mohla smlouvy o prodeji zboží účinně uzavřít a plnit je. Kdyby dotčené osoby Herbert Czechia s.r.o. tyto údaje neposkytly, Herbert Czechia s.r.o. by s nimi nemohla platně uzavírat smlouvy a plnit je.

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává uvedené údaje na základě článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Souhlas subjektu údajů pro toto zpracování se nevyžaduje, protože ke zpracovávání údajů dochází pro účely uzavírání smluv a plnění smluvních závazků Herbert Czechia s.r.o.

Doba zpracování osobních údajů

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává takto získané osobní údaje po celou dobu, dokud to je nezbytné pro účely, aby byla smlouva platná a účinná a k plnění svých smluvních povinností.

Příjemce osobních údajů – zprostředkovatel

Herbert Czechia s.r.o. osobní údaje zpracovává zprostředkovatelem, který mu poskytuje služby správy e-shopu. Zprostředkovatel je právnickou osobou založenou podle práva Slovenské republiky, a vztah mezi ním a Herbert Czechia s.r.o. je upraven smlouvou uzavřenou podle článku 28 odst. 3 GDPR.

IV. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává osobní údaj – e-mailovou adresu spotřebitelů


pro uzavření a plnění kupních smluv, jak je výše uvedeno.

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává emailovou adresu i na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy pro účely svých oprávněných zájmů. Jedním z účelů je i zasílání informací o své nabídce osobám, které iniciativně projevily zájem o zboží Herbert Czechia s.r.o., a tudíž je opodstatněný předpoklad, že ocení informace o nových produktech Herbert Czechia s.r.o. a korespondenci zasílanou Herbert Czechia s.r.o., pokud tato bude zasílána v přiměřené míře, nebudou pociťovat jako obtěžující. Při používání osobních údajů pro tento účel si Herbert Czechia s.r.o. počíná tak, aby bylo informování  přiměřené, nezahlcující a v každém e‑mailu nabízí možnost zasílání korespondence zrušit (OPT-OUT). Zasílání korespondence nebude trvat déle než po dobu dvou let od posledního úkonu dotyčné osoby vůči Herbert Czechia s.r.o. Pro uvedené použití osobních údajů pro marketingové účely se nevyžaduje souhlas dotčené osoby.

V případě, že by Herbert Czechia s.r.o. takto osobní údaje nezpracovala, nemohla by efektivně udržovat spojení s osobami, které sami aktivně (zaregistrováním se na stránce nebo odebráním zboží Herbert Czechia s.r.o.) projevily o činnost Herbert Czechia s.r.o. zájem, a tedy Herbert Czechia s.r.o. je přesvědčena, že odebírání informací o její činnosti v přiměřeném množství nebudou tyto osoby pociťovat jako obtěžující nebo jako zásah do jejich práv a oprávněných zájmů.

Doba zpracování osobních údajů

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává osobní údaje nejdéle po dobu dvou let od posledního úkonu dotyčné osoby vůči Herbert Czechia s.r.o. případně méně, pokud dotyčná osoba požádá o zrušení odběru (OPT-OUT) dříve.

V. Zpracování osobních údajů osob, které jsou společníky Herbert Czechia s.r.o., tichými společníky nebo jsou členy jejích orgánů

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu rodné jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailová adresa a číslo občanského průkazu o osobách, které jsou jejími společníky, tichými společníky, nebo jsou členy jejích orgánů. Uvedené osobní údaje Herbert Czechia s.r.o. zpracovává, neboť je to nezbytné podle zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 530/2003 Zb., o obchodnom registri ve znění pozdějších předpisů.

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává uvedené údaje na základě článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Souhlas subjektu údajů pro toto zpracování se nevyžaduje, protože ke zpracovávání údajů dochází za účelem plnění zákonných povinností Herbert Czechia s.r.o. Kdyby Herbert Czechia s.r.o. těmito údaji nemohla disponovat, nemohla by udržovat svou registraci, právní subjektivitu ani fungování.

Doba zpracování osobních údajů

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává takto získané osobní údaje po celou dobu, dokud to je nezbytné pro plnění svých zákonných povinností.

VI. Zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu rodné jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailová adresa, IBAN, číslo občanského průkazu, údaje o manželovi (manželce) a o nezletilých dětech (v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu) a o poskytovateli zdravotního pojištění o osobách, s nimiž jako zaměstnavatel vstupuje do pracovněprávních vztahů. Uvedené údaje Herbert Czechia s.r.o. zpracovává, neboť je to nezbytné pro plnění svých zákonných povinností jako zaměstnavatele.

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává uvedené údaje na základě článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Souhlas subjektu údajů pro toto zpracování se nevyžaduje, protože důvodem zpracování je povinnost Herbert Czechia s.r.o. plnit závazky podle zvláštních předpisů. Kdyby Herbert Czechia s.r.o. těmito údaji nemohla disponovat, nemohla by vstupovat do pracovněprávních vztahů a plnit jako zaměstnavatel zákonné povinnosti.

Doba zpracování osobních údajů

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává takto získané osobní údaje po celou dobu, dokud to je nezbytné pro plnění svých povinností podle právního předpisu, na jehož základě jsou zpracované.

VII. Zpracování osobních údajů pro účely účetní evidence

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Herbert Czechia s.r.o. je jako daňový subjekt povinna dodržovat právní předpisy týkající se správy daní a poplatků, a pro účely dodržování těchto právních předpisů je povinna zpracovávat osobní údaje o svých dodavatelích a zákaznících v rozsahu jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, číslo účtu IBAN, případně IČO, DIČ a DIČ (pokud jde o fyzickou osobu – podnikatele nebo spotřebitele) a v rozsahu jméno a příjmení statutárního orgánu (pokud jde o právnickou osobu). Tyto údaje je povinna uchovávat po dobu deseti let následujících po roce, kterého se týkají, podle § 35 odst. 3 zák. č. 431/2002 Zb., o účtovníctve ve znění pozdějších předpisů.

Na uvedené zpracování osobních údajů se nevyžaduje souhlas dotčených osob. Kdyby Herbert Czechia s.r.o. nemohla zpracovávat tyto osobní údaje, nemohla by plnit své zákonné povinnosti.

Třetí strany a zprostředkovatelé

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely plnění daňových a účetních povinností prostřednictvím zprostředkovatele – poskytovatele daňových a účetních služeb. Zprostředkovatel je právnickou osobou založenou podle práva Slovenské republiky a vztah mezi ním a Herbert Czechia s.r.o. je upraven smlouvou uzavřenou podle článku 28 odst. 3 GDPR.

VIII. Společné podmínky

Přenos do třetích zemí

Osobní údaje, které Herbert Czechia s.r.o. zpracovává, mohou být v rámci zpracovávání přenášeny do třetí země zaručující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů - Spojené státy americké, a to společnostem certifikovaným v režimu Privacy Shield, na základě článku 45 odst. 3 GDPR a na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 2016/1250 ze dne 12. července 2016 o odpovídající ochraně poskytované štítem na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, viz odkaz na který dále odkazujeme:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN

Věkové omezení dotčených osob

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává jedině osobní údaje osob, které dosáhly věku šestnácti let. Osoby mladší šestnácti let nesmějí Herbert Czechia s.r.o. posílat žádné údaje a Herbert Czechia s.r.o. nebude údaje těchto osob zpracovávat. V případě, že se Herbert Czechia s.r.o. dozví, že se do její sféry kontroly dostaly osobní údaje osoby mladší šestnácti let, bez zbytečného odkladu takové osobní údaje smaže.

Příjemce osobních údajů – zprostředkovatel

Herbert Czechia s.r.o. zpracovává osobní údaje zprostředkovatelem, který jí poskytuje služby úložiště dat (cloudu).

Další možný příjemce osobních údajů

Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy České republiky a/nebo Slovenské republiky a jejich organizacím, pokud to příslušný právní předpis ukládá nebo umožňuje. Herbert Czechia s.r.o. může všechny osobní údaje zpracovávat i prostřednictvím subjektů v pozici zprostředkovatele, které jí poskytují právní a/nebo obdobné služby.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčný subjekt může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělil.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo, aby Herbert Czechia s.r.o. bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se ho týkají. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo dosáhnout u Herbert Czechia s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se ho týkají, a Herbert Czechia s.r.o. je povinna bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovaly;

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí, pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování;

c) subjekt údajů namítá zpracování a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů odmítá zpracování pro účely přímého marketingu;

d) osobní údaje byly zpracovány nezákonně;

e) osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva EU nebo práva České republiky;

f) osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby Herbert Czechia s.r.o. omezil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:

a) subjekt údajů napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Herbert Czechia s.r.o. ověřit správnost osobních údajů;

b) zpracování je protizákonné a subjekt údajů odmítá vymazání osobních údajů a místo toho žádá omezení používání osobních údajů;

c) Herbert Czechia s.r.o. už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je subjekt údajů na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

d) subjekt údajů podal námitku proti zpracování s odkazem na článek 21 odst. 1 GDPR, dokud nebylo zjištěno, zda oprávněné důvody subjektu údajů převyšují důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jí týkají, a které poskytla Herbert Czechia s.r.o., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje k dalšímu provozovateli, aniž jí Herbert Czechia s.r.o. bránila, pokud:

a) se zpracování zakládá na souhlasu nebo na smlouvě; a

b) jestliže se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

Subjekt údajů má při uplatňování svého práva na přenositelnost údajů právo na přenos osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné.

Právo na podání námitky

Subjekt údajů má právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.

Herbert Czechia s.r.o. nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud nedokáže prokázat oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění nebo obhajobě jejích zákonných nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli podat námitku proti zpracování jeho osobních údajů za účelem marketingu;toto platí pro profilování, pokud je spojeno s tímto přímým marketingem. Pokud subjekt údajů podá námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již nadále osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Automatizované zpracování a profilování

Herbert Czechia s.r.o. nevykonává automatizované zpracování ani profilování osobních údajů.

Právo na přístup k údajům

Subjekt údajů má právo získat od Herbert Czechia s.r.o. potvrzení o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má současně právo získat přístup k těmto osobním údajům a obdržet následující informace:

a) účely zpracování osobních údajů;

b) kategorie zpracovávaných osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty (zejména příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace);

d) předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro její stanovení;

e) existence práva požadovat od Herbert Czechia s.r.o. opravu osobních údajů, jejich vymazání, omezení jejich zpracování, nebo právo vznést námitku proti takovému zpracování;

f) právo podat stížnost dozorovému úřadu;

g) jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;

h) existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů;

i) pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci, subjekt údajů má právo být informován o přiměřených zárukách týkajících se přenosu;

j) kopie osobních údajů, které se zpracovávají; za jakékoli další kopie, o které dotyčná osoba požádá, může Herbert Czechia s.r.o. účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Pokud subjekt údajů podal žádost elektronickými prostředky, informace se poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud subjekt údajů nepožádal o jiný způsob.

Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě, že subjekt údajů nabude podezření, že Herbert Czechia s.r.o. při zpracovávání osobních údajů porušuje povinnosti ve smyslu zákonné úpravy, může podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, který může také kontaktovat telefonicky na tel. čísle: +420 234 665 800 nebo e-mailem na adrese: posta@uoou.cz.

Současně ale Herbert Czechia s.r.o. laskavě žádá subjekt údajů, aby ji nejdříve oslovil přímo na její e mailové adrese info@herbertsirupy.cz nebo prostřednictvím telefonní linky na čísle 705204404 za účelem zjednání okamžité nápravy.

Ochrana práv duševního vlastnictví

Obsah stránky, zejména všechny fotografie, grafiky, texty, včetně textu těchto Zásad ochrany osobních údajů, je předmětem autorských práv Herbert Czechia s.r.o. Jejich použití bez příslušného souhlasu Herbert Czechia s.r.o. způsobí vyvození občanských a trestních následků.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1.6.2022, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.herbertsirupy.cz.

Herbert Czechia, s.r.o, Žirovnická 3133/6, Praha 106 00, 00421903274075, info@herbertsirupy.cz
Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více info