Zásady ochrany osobních údajů

I. Provozovatel

Provozovatelem je slovenská obchodní společnost Herbert Essentials s.r.o., se sídlem Štefánikova 3, 917 01 Trnava, IČO: 47 466 120, jež je zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava v Oddílu: Sro, Vložka číslo: 33124/T, a která na území České republiky jedná prostřednictvím svého odštěpného závodu Herbert Essentials s.r.o., odštěpný závod. Herbert Essentials s.r.o. si vás dovoluje v tomto dokumentu informovat o zpracování osobních údajů, které provádí.

Můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@herbertsirupy.cz, případně na adrese našeho sídla Dopravní 500/9, 104 00 Praha - Uhříněves. Na vaše dotazy a žádosti zašleme odpověď do třiceti dnů.

Nestanovili jsme pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčili zástupce pro plnění povinností , jelikož nám tato povinnost ze zákona nevyplývá.

II. Zpracování osobních údajů osob v obchodních vztazích

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu rodné jméno a příjmení členů statutárních orgánů právnických osob nebo fyzických osob – podnikatelů, se kterými uzavírá různé druhy smluv v rámci obchodních vztahů. Jde především o dodavatele surovin, služeb a odběratelů výrobků Herbert Essentials s.r.o. Uvedené osobní údaje Herbert Essentials s.r.o. zpracovává, neboť je to nezbytné, aby mohla smlouvy účinně uzavřít a plnit je. Kdyby dotčené osoby Herbert Essentials s.r.o. tyto údaje neposkytly, Herbert Essentials s.r.o. by s nimi nemohla platně uzavírat smlouvy.

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává uvedené údaje na základě článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a příslušnou národní legislativou.

Souhlas subjektu údajů pro toto zpracování se nevyžaduje, protože ke zpracovávání údajů dochází za účelem uzavírání smluv a plnění smluvních závazků ze strany Herbert Essentials s.r.o.

Doba zpracování osobních údajů

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává takto získané osobní údaje po celou dobu, dokud to je nezbytné pro účely, aby byla smlouva platná a účinná a k plnění svých smluvních povinností.

Příjemce osobních údajů – zprostředkovatel

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává osobní údaje zprostředkovatelem, který mu poskytuje služby správy e-shopu. Zprostředkovatel je právnickou osobou založenou podle práva Slovenské republiky a vztah mezi ním a Herbert Essentials s.r.o. je upraven smlouvou uzavřenou podle článku 28 odst. 3 GDPR.

III. Zpracování osobních údajů spotřebitelů

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu rodné jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo a e-mailová adresa o osobách, které se zaregistrují jako zákazníci na stránce www.herbertsirupy.cz a/nebo si od Herbert Essentials s.r.o. objednají zboží. Uvedené osobní údaje Herbert Essentials s.r.o. zpracovává, neboť je to nezbytné, aby mohla smlouvy o prodeji zboží účinně uzavřít a plnit je. Kdyby dotčené osoby Herbert Essentials s.r.o. tyto údaje neposkytly, Herbert Essentials s.r.o. by s nimi nemohla platně uzavírat smlouvy a plnit je.

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává uvedené údaje na základě článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Souhlas subjektu údajů pro toto zpracování se nevyžaduje, protože ke zpracovávání údajů dochází pro účely uzavírání smluv a plnění smluvních závazků Herbert Essentials s.r.o.

Doba zpracování osobních údajů

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává takto získané osobní údaje po celou dobu, dokud to je nezbytné pro účely, aby byla smlouva platná a účinná a k plnění svých smluvních povinností.

Příjemce osobních údajů – zprostředkovatel

Herbert Essentials s.r.o. osobní údaje zpracovává zprostředkovatelem, který mu poskytuje služby správy e-shopu. Zprostředkovatel je právnickou osobou založenou podle práva Slovenské republiky, a vztah mezi ním a Herbert Essentials s.r.o. je upraven smlouvou uzavřenou podle článku 28 odst. 3 GDPR.

IV. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává osobní údaj – e-mailovou adresu spotřebitelů pro uzavření a plnění kupních smluv, jak je výše uvedeno.

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává emailovou adresu spotřebitelů i na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tedy pro účely svých oprávněných zájmů. Jedním z účelů je i zasílání informací o své nabídce osobám, které iniciativně projevily zájem o zboží Herbert Essentials s.r.o., a tudíž je opodstatněný předpoklad, že ocení informace o nových produktech Herbert Essentials s.r.o. a korespondenci zasílanou Herbert Essentials s.r.o., pokud tato bude zasílána v přiměřené míře, nebudou pociťovat jako obtěžující. Při používání osobních údajů pro tento účel si Herbert Essentials s.r.o. počíná tak, aby bylo informování spotřebitelů přiměřené, nezahlcující a v každém emailu nabízí možnost zasílání korespondence zrušit (OPT-OUT). Zasílání korespondence nebude trvat déle než po dobu dvou let od posledního úkonu dotyčné osoby vůči Herbert Essentials s.r.o. Pro uvedené použití osobních údajů pro marketingové účely se nevyžaduje souhlas dotčené osoby.

V případě, že by Herbert Essentials s.r.o. takto osobní údaje nezpracovala, nemohla by efektivně udržovat spojení s osobami, které sami aktivně (zaregistrováním se na stránce nebo odebráním zboží Herbert Essentials s.r.o.) projevily o činnost Herbert Essentials s.r.o. zájem, a tedy Herbert Essentials s.r.o. je přesvědčena, že odebírání informací o její činnosti v přiměřeném množství nebudou tyto osoby pociťovat jako obtěžující nebo jako zásah do jejich práv a oprávněných zájmů.

Doba zpracování osobních údajů

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává osobní údaje nejdéle po dobu dvou let od posledního úkonu dotyčné osoby vůči Herbert Essentials s.r.o. případně méně, pokud dotyčná osoba požádá o zrušení odběru (OPT-OUT) dříve.

V. Zpracování osobních údajů osob, které jsou společníky Herbert Essentials s.r.o., tichými společníky nebo jsou členy jejích orgánů

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu rodné jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailová adresa a číslo občanského průkazu o osobách, které jsou jejími společníky, tichými společníky, nebo jsou členy jejích orgánů. Uvedené osobní údaje Herbert Essentials s.r.o. zpracovává, neboť je to nezbytné podle zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 530/2003 Zb., o obchodnom registri ve znění pozdějších předpisů.

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává uvedené údaje na základě článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Souhlas subjektu údajů pro toto zpracování se nevyžaduje, protože ke zpracovávání údajů dochází za účelem plnění zákonných povinností Herbert Essentials s.r.o. Kdyby Herbert Essentials s.r.o. těmito údaji nemohla disponovat, nemohla by udržovat svou registraci, právní subjektivitu ani fungování.

Doba zpracování osobních údajů

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává takto získané osobní údaje po celou dobu, dokud to je nezbytné pro plnění svých zákonných povinností.

VI.Zpracování osobních údajů v pracovněprávních vztazích

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává osobní údaje v rozsahu rodné jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailová adresa, IBAN, číslo občanského průkazu, údaje o manželovi (manželce) a o nezletilých dětech (v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a adresa trvalého pobytu) a o poskytovateli zdravotního pojištění o osobách, s nimiž jako zaměstnavatel vstupuje do pracovněprávních vztahů. Uvedené údaje Herbert Essentials s.r.o. zpracovává, neboť je to nezbytné pro plnění svých zákonných povinností jako zaměstnavatele.

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává uvedené údaje na základě článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Souhlas subjektu údajů pro toto zpracování se nevyžaduje, protože důvodem zpracování je povinnost Herbert Essentials s.r.o. plnit závazky podle zvláštních předpisů. Kdyby Herbert Essentials s.r.o. těmito údaji nemohla disponovat, nemohla by vstupovat do pracovněprávních vztahů a plnit jako zaměstnavatel zákonné povinnosti.

Doba zpracování osobních údajů

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává takto získané osobní údaje po celou dobu, dokud to je nezbytné pro plnění svých povinností podle právního předpisu, na jehož základě jsou zpracované.

VII. Zpracování osobních údajů pro účely účetní evidence

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Herbert Essentials s.r.o. je jako daňový subjekt povinna dodržovat právní předpisy týkající se správy daní a poplatků, a pro účely dodržování těchto právních předpisů je povinna zpracovávat osobní údaje o svých dodavatelích a zákaznících v rozsahu jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, číslo účtu IBAN, případně IČO, DIČ a DIČ (pokud jde o fyzickou osobu – podnikatele nebo spotřebitele) a v rozsahu jméno a příjmení statutárního orgánu (pokud jde o právnickou osobu). Tyto údaje je povinna uchovávat po dobu deseti let následujících po roce, kterého se týkají, podle § 35 odst. 3 zák. č. 431/2002 Zb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

Na uvedené zpracování osobních údajů se nevyžaduje souhlas dotčených osob. Kdyby Herbert Essentials s.r.o. nemohla zpracovávat tyto osobní údaje, nemohla by plnit své zákonné povinnosti.

Třetí strany a zprostředkovatelé

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely plnění daňových a účetních povinností prostřednictvím zprostředkovatele – poskytovatele daňových a účetních služeb. Zprostředkovatel je právnickou osobou založenou podle práva Slovenské republiky a vztah mezi ním a Herbert Essentials s.r.o. je upraven smlouvou uzavřenou podle článku 28 odst. 3 GDPR.

VIII. Společné podmínky

Přenos do třetích zemí

Osobní údaje, které Herbert Essentials s.r.o. zpracovává, mohou být v rámci zpracovávání přenášeny do třetí země zaručující odpovídající úroveň ochrany osobních údajů - Spojené státy americké, a to společnostem certifikovaným v režimu Privacy Shield, na základě článku 45 odst. 3 GDPR a na základě prováděcího rozhodnutí Komise (EU) č. 2016/1250 ze dne 12. července 2016 o odpovídající ochraně poskytované štítem na ochranu osobních údajů mezi EU a USA, viz odkaz na který dále odkazujeme:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=EN

Věkové omezení dotčených osob

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává jedině osobní údaje osob, které dosáhly věku šestnácti let. Osoby mladší šestnácti let nesmějí Herbert Essentials s.r.o. posílat žádné údaje a Herbert Essentials s.r.o. nebude údaje těchto osob zpracovávat. V případě, že se Herbert Essentials s.r.o. dozví, že se do její sféry kontroly dostaly osobní údaje osoby mladší šestnácti let, bez zbytečného odkladu takové osobní údaje smaže.

Příjemce osobních údajů – zprostředkovatel

Herbert Essentials s.r.o. zpracovává osobní údaje zprostředkovatelem, který jí poskytuje služby úložiště dat (cloudu).

Další možný příjemce osobních údajů

Osobní údaje mohou být předány orgánům veřejné správy České republiky a/nebo Slovenské republiky a jejich organizacím, pokud to příslušný právní předpis ukládá nebo umožňuje. Herbert Essentials s.r.o. může všechny osobní údaje zpracovávat i prostřednictvím subjektů v pozici zprostředkovatele, které jí poskytují právní a/nebo obdobné služby.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Dotyčný subjekt může souhlas odvolat stejným způsobem, jakým souhlas udělil.

Právo na opravu

Subjekt údajů má právo, aby Herbert Essentials s.r.o. bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se ho týkají. S ohledem na účely zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňkového vyhlášení.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo dosáhnout u Herbert Essentials s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazání osobních údajů, které se ho týkají, a Herbert Essentials s.r.o. je povinna bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud je splněn některý z těchto důvodů:

a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získávaly nebo jinak zpracovaly;

b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě se zpracovávání provádí, pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování;

c) subjekt údajů namítá zpracování a nepřevažují žádné oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů odmítá zpracování pro účely přímého marketingu;

d) osobní údaje byly zpracovány nezákonně;

e) osobní údaje musí být vymazány, aby se splnila zákonná povinnost podle práva EU nebo práva České republiky;

f) osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby Herbert Essentials s.r.o. omezil zpracování, pokud jde o jeden z těchto případů:

a) subjekt údajů napadne správnost osobních údajů, a to během období umožňujícího Herbert Essentials s.r.o. ověřit správnost osobních údajů;

b) zpracování je protizákonné a subjekt údajů odmítá vymazání osobních údajů a místo toho žádá omezení používání osobních údajů;

c) Herbert Essentials s.r.o. už nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování, ale potřebuje je subjekt údajů na prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

d) subjekt údajů podal námitku proti zpracování s odkazem na článek 21 odst. 1 GDPR, dokud nebylo zjištěno, zda oprávněné důvody subjektu údajů převyšují důvody subjektu údajů.

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jí týkají, a které poskytla Herbert Essentials s.r.o., ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto údaje k dalšímu provozovateli, aniž jí Herbert Essentials s.r.o. bránila, pokud:

a) se zpracování zakládá na souhlasu nebo na smlouvě; a

b) jestliže se zpracování provádí automatizovanými prostředky.

Subjekt údajů má při uplatňování svého práva na přenositelnost údajů právo na přenos osobních údajů přímo od jednoho provozovatele druhému provozovateli, pokud je to technicky možné.

Právo na podání námitky

Subjekt údajů má právo kdykoli podat námitku proti zpracování osobních údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace.

Herbert Essentials s.r.o. nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud nedokáže prokázat oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění nebo obhajobě jejích zákonných nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajůprávo kdykoli podat námitku proti zpracování jeho osobních údajů za účelem marketingu;toto platí pro profilování, pokud je spojeno s tímto přímým marketingem. Pokud subjekt údajů podá námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již nadále osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Automatizované zpracování a profilování

Herbert Essentials s.r.o. nevykonává automatizované zpracování ani profilování osobních údajů.

Právo na přístup k údajům

Subjekt údajů má právo získat od Herbert Essentials s.r.o. potvrzení o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má současně právo získat přístup k těmto osobním údajům a obdržet následující informace:

a) účely zpracování osobních údajů;

b) kategorie zpracovávaných osobních údajů;

c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje poskytnuty (zejména příjemci v třetích zemích nebo mezinárodní organizace);

d) předpokládaná doba uchovávání osobních údajů nebo kritéria pro její stanovení;

e) existence práva požadovat od Herbert Essentials s.r.o. opravu osobních údajů, jejich vymazání, omezení jejich zpracování, nebo právo vznést námitku proti takovému zpracování;

f) právo podat stížnost dozorovému úřadu;

g) jestliže osobní údaje nebyly získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace, pokud jde o jejich zdroj;

h) existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování a v těchto případech alespoň smysluplné informace o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů;

i) pokud se osobní údaje přenášejí do třetí země nebo mezinárodní organizaci, subjekt údajů má právo být informován o přiměřených zárukách týkajících se přenosu;

j) kopie osobních údajů, které se zpracovávají; za jakékoli další kopie, o které dotyčná osoba požádá, může Herbert Essentials s.r.o. účtovat přiměřený poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Pokud subjekt údajů podal žádost elektronickými prostředky, informace se poskytnou v běžně používané elektronické podobě, pokud subjekt údajů nepožádal o jiný způsob.

Právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

V případě, že subjekt údajů nabude podezření, že Herbert Essentials s.r.o. při zpracovávání osobních údajů porušuje povinnosti ve smyslu zákonné úpravy, může podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, který může také kontaktovat telefonicky na tel. čísle: +420 234 665 800 nebo e-mailem na adrese: posta@uoou.cz.

Současně ale Herbert Essentials s.r.o. laskavě žádá subjekt údajů, aby ji nejdříve oslovil přímo na její e mailové adrese info@herbertsirupy.cz nebo prostřednictvím telefonní linky na čísle 607804771 za účelem zjednání okamžité nápravy.

Ochrana práv duševního vlastnictví

Obsah stránky, zejména všechny fotografie, grafiky, texty, včetně textu těchto Zásad ochrany osobních údajů, je předmětem autorských práv Herbert Essentials s.r.o. Jejich použití bez příslušného souhlasu Herbert Essentials s.r.o. způsobí vyvození občanských a trestních následků.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od 1.6.2019 přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.herbertsirupy.cz.

Herbert Essentials, Štefánikova 3, Trnava 91701, 0901728828, info@herbertsirupy.cz
Používáním těchto stránek souhlasíte s používáním cookies, které nám pomáhají zajistit lepší služby. Více info